ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI BAJIR

(verze platná od 1. ledna 2019)

Společnost Bajir s.r.o.

IČ: 27584615,

se sídlem K Jezeru 490/2, Praha 4 – Háje,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 117115 (dále jen „společnost Bajir“)

tímto vydává podle § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění (dále jen „zákoník práce“)

vnitřní předpis stanovící základní etická pravidla společnosti Bajir při jednání zaměstnanců a dalších osob za společnost Bajir či jejím jménem a při veškeré činnosti zaměstnanců a dalších osob v souvislosti s plněním pro společnost Bajir, která mají dopad na klienty společnosti Bajir a další osoby (dále jen „etický kodex“). Účelem tohoto etického kodexu je tak podpořit zákonné, čestné a etické chování společnosti Bajir a jejích zaměstnanců.

Tento etický kodex je závazný pro společnost Bajir a všechny její zaměstnance, včetně zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce a dočasně přidělených zaměstnanců; rovněž je na základě smluvních ujednání závazný pro všechny osoby jednající za společnost Bajir či jejím jménem (společně dále jen „zaměstnanci“).

I. ZÁKLADNÍ ETICKÉ ZÁSADY

 • Společnost Bajir se zavazuje k nejvyšším standardům chování ve všech aspektech svého podnikání. Veškeré obchodní aktivity společnosti Bajir jsou realizovány při zachování bezúhonnosti a zákonným a etickým způsobem v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a směrnicemi, včetně protikorupčních předpisů a předpisů na ochranu osobních údajů. Je strategií společnosti Bajir vést své podnikání vždy čestným a řádným způsobem.
 • Zaměstnanci musí ve vztahu ke klientům, dodavatelům, obchodním partnerům a ostatním zaměstnancům vždy jednat řádně a čestně a musí chránit dobré jméno a pověst společnosti Bajir a jejích klientů, dodavatelů a obchodních partnerů na veřejnosti.
 • Od zaměstnanců se očekává, že se vyhnou skutečnému nebo potenciálnímu střetu zájmů, který by mohl ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit jejich úsudek nebo jednání při vykonávání pracovních povinností pro společnost Bajir.
 • Zaměstnanci musí okamžitě hlásit jakékoli podezření na možné neetické nebo nezákonné jednání, a to přímému nadřízenému nebo jednateli společnosti Bajir. Společnost Bajir všechna opodstatněná podezření vyšetří a přijme příslušná opatření.

II. Protikorupční zásady

Společnost Bajir má od svého založení firemní politiku, která zakazuje zaměstnancům poskytovat komukoliv jakoukoli platbu nebo výhodu, je-li účelem neoprávněné ovlivnění úřední osoby nebo získání nekalé podnikatelské výhody. Společnost Bajir vyžaduje od všech svých zaměstnanců, aby jednali v souladu s těmito zásadami.

1. Uplácení úředních osob

Většina států, včetně České republiky, přijala právní předpisy, které zakazují přímé či nepřímé poskytování, nabízení či schvalování poskytování úplatků nebo jakéhokoli prospěchu úřední osobě, je-li záměrem ovlivnit jednání či rozhodování takové osoby za účelem získání nebo udržení obchodní zakázky. V rámci firemní politiky společnosti Bajir se pojem „úřední osoba" vykládá široce a zahrnuje:

 • jakéhokoli voleného či jmenovaného úředníka veřejné správy (např. zaměstnance ministerstva zdravotnictví);
 • jakéhokoli zaměstnance či osobu jednající za či jménem úředníka veřejné správy, orgánu či subjektu vykonávajícího funkce veřejné správy;
 • jakoukoli politickou stranu, kandidáta na veřejnou funkci, funkcionáře, zaměstnance či osobu jednající jménem politické strany či kandidáta na veřejnou funkci;
 • jakéhokoli zaměstnance veřejné mezinárodní organizace nebo osobu jednající jménem takové organizace;
 • výraz „veřejný" zahrnuje veškeré úrovně a resorty veřejné správy (tj. místní, regionální i celonárodní úroveň a soudní, legislativní nebo výkonnou větev). Vzhledem k tomu, že tato definice „úřední osoby" je velmi široká, je pravděpodobné, že obchodní partneři budou jednat s úředními osobami v rámci svých běžných obchodních aktivit pro společnost Bajir. Například lékaře zaměstnané ve veřejných nemocnicích lze podle těchto zásad společnosti Bajir považovat za „úřední osoby".

2. Protikorupční zásady upravující styk s úřady a úředními osobami

Zaměstnanci v souvislosti s plněním pro společnost Bajir nesmí přímo či nepřímo poskytovat ani nabízet jakékoliv úřední osobě úplatky či jakýkoli prospěch, ani takové poskytování schvalovat, je-li účelem přesvědčit takovou osobu k provedení jakéhokoli úředního kroku nebo k přijetí rozhodnutí, které by společnosti Bajir pomohly získat nebo si udržet obchodní zakázku. Zaměstnanci nesmí poskytovat nebo nabízet úřední osobě jakoukoli platbu, dar či výhodu bez ohledu na jejich hodnotu, je-li účelem přimět takovou úřední osobu, aby schválila, kompenzovala, předepisovala či nakupovala produkty společnosti Bajir nebo ovlivňovala výsledky klinických zkoušek nebo činila jiné nevhodné kroky ve prospěch obchodní činnosti společnosti Bajir.

Zaměstnanci jsou společností Bajir seznámeni s tím, zda místní právní předpisy a směrnice nebo provozní postupy (včetně požadavků, které ukládají veřejné instituce jako státní nemocnice či výzkumné instituce) stanovují jakékoli limity, omezení nebo povinnost zveřejnění s ohledem na poskytnutí kompenzace, finanční podpory, příspěvků nebo darů úředním osobám. Zaměstnanci jsou při výkonu činností pro společnost Bajir povinni brát na vědomí a dodržovat jakákoli příslušná stanovená omezení. Pokud si zaměstnanec není jistý významem nebo aplikovatelností jakéhokoli limitu, omezení nebo požadavku na zveřejnění v souvislosti s jednáním s úředními osobami, je povinen poradit se před učiněním příslušného kroku s příslušnou kontaktní osobou ve společnosti Bajir.

Zaměstnanci v souvislosti s plněním pro společnost Bajir nejsou oprávněni poskytovat tzv. "usnadňující platby". Těmi se rozumí především nepatrné neoficiální platby úředním osobám za účelem zabezpečení nebo urychlení provedení rutinních činností, které nevyžadují uvážení. Příklady usnadňujících plateb zahrnují platby na urychlení řízení o vydání licencí, povolení nebo víz, u nichž je příslušná žádost podána řádně. V případě, že zaměstnanec v souvislosti s plněním pro společnost Bajir obdrží nebo se dozví o vyžádání usnadňující platby nebo úplatku v souvislosti s plněním pro společnost Bajir, je obchodní partner povinen před učiněním jakýchkoli dalších kroků ohlásit takový požadavek příslušné kontaktní osobě ve společnosti Bajir.

3. Uplácení v soukromé sféře

Uplácení a korupce se může také objevit v soukromých vztazích mezi podnikateli. Většina států, včetně České republiky, přijala právní předpisy, které zakazují poskytování, nabízení, vyžadování, přijímání či schvalování poskytování plateb nebo jakéhokoli prospěchu za účelem získání neoprávněné podnikatelské výhody. Příklady zakázaného jednání zahrnují, mimo jiné, poskytnutí neoprávněných darů či pohoštění, nebo zajištění podnikatelské příležitosti, je-li záměrem přimět určitou osobu ke koupi zboží či služeb. Zaměstnanci v souvislosti s plněním pro společnost Bajir nejsou oprávněni nabízet, poskytovat, požadovat, nebo přijímat úplatky a od obchodních partnerů společnosti Bajir a osob jednajících jejich jménem v souvislosti s plněním pro společnost Bajir se očekává dodržování stejných principů. Zaměstnanci společnosti Bajir nejsou oprávněni nabízet, poskytovat, žádat či přijímat úplatky a očekáváme, že i naši obchodní partneři a osoby jednající jejich jménem v souvislosti s plněním pro společnost Bajir se budou řídit stejnými zásadami.

4. Protikorupční zásady upravující styk se soukromými osobami a zaměstnanci společnosti Bajir

Zaměstnanci v souvislosti s plněním pro společnost Bajir nesmí přímo či nepřímo poskytovat ani nabízet žádné osobě úplatky či jakýkoli prospěch, ani takové poskytování schvalovat, je-li účelem přesvědčit takovou osobu, aby společnosti Bajir poskytla nezákonnou podnikatelskou výhodu.

Zaměstnanci v souvislosti s plněním pro společnost Bajir nesmí přímo ani nepřímo žádat, souhlasit s přijetím nebo přijmout platbu nebo jakýkoliv prospěch, je-li účelem neoprávněné schválení obchodních činností vykonávaných pro společnost Bajir.

Zaměstnanci nejsou oprávněni přijmout od obchodních partnerů a osob jednajících jejich jménem v souvislosti s plněním pro společnost Bajir žádné dary, služby, požitky, zábavu nebo jiná plnění vyšší než symbolické nebo nepatrné peněžní hodnoty. Dary nepatrné hodnoty jsou navíc povoleny pouze tehdy, pokud jsou přijímány zřídka a pouze při vhodných příležitostech.

5. Ohlašování potenciálních a skutečných porušení

Od našich obchodních partnerů a osob jednajících jejich jménem v souvislosti s plněním pro společnost Bajir očekáváme, že potenciální porušování těchto protikorupčních zásad společnosti Bajir ohlásí. Takováto hlášení mohou obchodní partneři podávat kontaktní osobě ve společnosti Bajir, a to emailem na info@bajir.com nebo telefonicky na +420 734 855 974.

III. FARMAKOVIGILANCE (Hlášení nežádoucích příhod)

Společnost Bajir se při výkonu své činnosti řídí zásadami pro hlášení nežádoucích příhod v souvislosti s výrobky jejích klientů.

1. Nežádoucí příhoda

Nežádoucí příhodou se rozumí jakákoli nepříznivá změna zdravotního stavu postihující pacienta nebo subjekt klinického hodnocení, který je příjemcem léčivého přípravku, která nemusí být nutně v příčinném vztahu k léčbě tímto přípravkem. Nežádoucí příhodou proto může být jakýkoli nepříznivý a nezamýšlený projev/příznak (např. abnormální výsledek laboratorního vyšetření), příznak či onemocnění dočasně spojené s užíváním výrobku bez ohledu na to, zda je předpokládána příčinná souvislost s výrobkem. Stejný postup jako pro hlášení nežádoucích příhod platí pro všechny případy lékových interakcí, vystavení působení výrobku v průběhu těhotenství (prostřednictvím matky nebo otce, s výsledkem nebo bez), užívání výrobku v průběhu laktace nebo kojení, neúčinnosti, předávkování, zneužití a nesprávného užívání výrobku, nesprávného podávání výrobku nebo náhodného vystavení jeho působení a chyb při výdeji výrobku, o kterých se společnost Bajir případně dozví, a to i v případě, že nebyla nahlášena nežádoucí příhoda.

2. Povinnosti společnosti Bajir

 • Pokud se společnost Bajir dozví o nežádoucí příhodě u pacienta užívajícího výrobek nebo výrobky klienta, zavazuje se tuto příhodu klientovi nahlásit do dvaceti čtyř hodin poté, co se o ní dozvěděla, a to bez ohledu na to, zda ona nebo osoba, která příhodu nahlásila, vyhodnotila příčinnou souvislost mezi výrobkem klienta a nežádoucí příhodou. V případě obdržení hlášení nežádoucích příhod se společnost Bajir zavazuje získat a klientovi předat tolik informací o ní, kolik je jen možné.
 • Společnost Bajir řádně a pravidelně (nejméně 1x ročně) školí všechny zaměstnance v hlášení nežádoucích příhod. O školení společnost Bajir vede záznamy, které na žádost zašle klientovi v elektronické formě.
 • Společnost Bajir se zavazuje uchovávat záznamy o hlášeních nežádoucích příhod zaslaných klientovi, a to v době spolupráce s klientem a přiměřenou dobu po jejím ukončení. Na žádost klienta mu společnost Bajir tyto záznamy v elektronické formě zašle.
 • Společnost Bajir poskytuje klientům na jejich žádost součinnost při pravidelném interním zajišťování souladu mezi nežádoucími příhodami nahlášenými společností Bajir v určitém stanoveném období a nežádoucími příhodami, které klient zaznamenal jako přijaté od společnosti Bajir. Tato součinnost může zahrnovat zejména potvrzení hlášení nežádoucích příhod odeslaných klientovi v průběhu určitého období.

3. Povinnosti zaměstnanců

 • Povinností zaměstnance je zúčastňovat se pravidelných školení týkajících se hlášení nežádoucích příhod.
 • Veškeré nežádoucí příhody jsou zaměstnanci povinni neprodleně hlásit přímému nadřízenému nebo jednateli společnosti Bajir a spolupracovat s nimi na zjištění co největšího množství informací týkajících se nežádoucí příhody.
 • Přímý nadřízený nebo jednatel společnosti Bajir zajistí nahlášení nežádoucích příhod klientovi v souladu s čl. III. 2. tohoto etického kodexu.

IV. závěrečná ustanovení

 • Společnost Bajir průběžně kontroluje, zda zaměstnanci plní své povinnosti stanovené tímto etickým kodexem.
 • Nedodržování tohoto etického kodexu zaměstnanci je považováno za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci s důsledky upravenými zákoníkem práce.
 • Zaměstnanci budou s tímto etickým kodexem seznámeni nejpozději do 15 dnů od jeho vydání.
 • Tento etický kodex nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016 a je vydán na dobu neurčitou.

Za Bajir s. r. o.

prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
jednatel